Archívum

Archívum - 2015. augusztus 30.


Beszéd a washingtoni Magyarország Nagyasszonya kápolna felszentelése alkalmából

Amerikai egyesült Államok, Washington

Eminenciás Wuerl Bíboros Úr!
Eminenciás Erdő Péter Bíborosérsek-Primás Úr!
Excellenciás Apostoli Nuncius Úr! Tisztelt Monsignor Rossi! Excellenciás Nagykövet Asszony és Nagykövet Urak, Tiszteletbeli Konzulok!
Az Amerikai Magyar Szervezetek Tisztelt Vezetői!
Kedves Honfitársaim!

George Washington szerint „mindazon hajlamok és szokások közül, melyek politikai jóléthez vezetnek, a vallás és az erkölcs elengedhetetlen támaszok. Eredménytelenül követelné a patriotizmus tiszteletét az, aki az emberi boldogság e nagyszerű pilléreinek, az emberi és állampolgári kötelességek legszilárdabb tartóoszlopainak felforgatásán munkálkodik. Az egyszerű politikusnak éppúgy, mint az istenfélő embernek, tisztelnie és becsben kellene tartania őket.”

1796-ban az Egyesült Államok első elnöke ezekkel a szavakkal fogalmazta meg a legmagasabb szintű politikai jólét, azaz a demokrácia szellemi alapjait: vallás és erkölcs. Amerikában és Európában, napjainkban egyaránt vannak, akik úgy gondolják, hogy a vallás és erkölcs a múlt részei.

Mi – amerikaiak és európaiak, egyháziak és világiak, politikusok és választópolgárok – azért vagyunk ma együtt, mert hiszünk abban, hogy a hit és az erkölcs változatlanul az emberi jövő örök zálogai; töretlenül hiszünk abban, hogy a hit és az erkölcs a XXI. században is olyan szabadságteremtő és rendteremtő erők, amelyek nélkül az euroatlanti civilizációnk nem fenntartható.

Annak a magyar országgyűlésnek az elnökeként köszönthetem Önöket, amely országgyűlésnek egyik erdélyi történelmi elődje 1568-ban a vallásháborúktól sújtott Európában elsőként mondta ki a vallásbékét, és hozott törvényt arról, hogy a hit Isten ajándéka, amelyet mindenki szabadon gyakorolhat.

Annak a Magyarországnak a jelképes ajándékát – egy egyházi zászlót – nyújthatom ma át a Szeplőtlen Fogantatás Nemzeti Szentély Bazilika részére, amely országot a keresztény államalapító Szent István királyunk – a róla szóló úgynevezett Nagy Legenda szavai szerint – „fogadalom s felajánlás útján szüntelen imáiban (…) az örökszűz istenanya, Mária gyámsága alá helyezte…”

Magyarország nevében köszönöm mindenkinek, akinek hite, munkája és adománya lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok és Észak-Amerika legnagyobb katolikus templomában, a Magyarok Nagyasszonya Kápolna megépülhetett.

Külön köszönöm Washington érsekének a kápolna megépítésére bátorító nagyszerű javaslatát, a Magyar Katolikus Püspöki Karnak a töretlen támogatását, az amerikai magyar közösség tagjainak a nagylelkű adományait, Kiss Barnabás ferences atyának az adománygyűjtéssel összefüggő fáradhatatlan munkáját. Köszönet illeti a magyarországi adófizető polgárokat is, akik lehetővé tették, hogy a magyar kormány is támogathassa az amerikai és magyar hitbéli értékközösségnek lelki otthont teremtő kápolna megvalósulását.

Világunk e zavaros időszakában mai együttlétünk erősítsen reményében minden amerikai és magyar jószándékú embert, mert az igehirdető Pál apostol szavaival szólva: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

Sajtóiroda

2015. augusztus 30.