Archívum

Archívum - 2021. december 2.


Bagdy Emőke méltatása a Duna-díj átadásán

MTVA Székház

Mélyen tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Vezérigazgató Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Minden igazi közösségi elismerésnek három elengedhetetlen előfeltétele van: létező közösség, létező értéktudat és értékazonosság a közösségen belül és a közösség tagjainak olyan létező teljesítménye, amely példát, mércét és erőforrást jelenthet mások számára.

A Duna Televízió születésének huszadik évfordulóján alapított Duna-díj pontosan ilyen elismerés: azt hirdeti, hogy nemzeti közösségünk élő valóság, amely mindig erősebbnek bizonyul, mint azon erők, amelyek szét akarják szakítani vagy bomlasztani. Ez a díj évről évre megerősíti a keresztény európai kulturális gyökereinkből fakadó értékeink nemzetfenntartó erejébe vetett hitünket.
A mai napon a Duna-díjjal Bagdy Emőke professzor asszony teljesítménye előtt tiszteleghetünk: egy szelíd lélekvédő teljesítménye előtt egy vad lélekromboló korban.

Lélekrombolásról beszélni napjaink világában nem egy költői túlzás – tisztelt Hölgyeim és Uraim –, és nem is valamiféle elvont korszellem művének leírása. A jelenségegyüttes, amit e kifejezéssel próbálunk megragadni, egy tudatos hatalmi törekvés eredménye. Eszköz arra, hogy világuralomra törő emberi érdekcsoportok az embertársaik akaratát megtörjék, gondolataikat befolyásolják, cselekedeteiket irányítsák, és ezáltal embertársaikat saját politikai, gazdasági és pénzügyi hasznukra alávethessék. 

Az emberi akarat megtörése minden nem demokratikus hatalmi törekvés és gépezet célja. A történelemben egészen a XX. század közepéig az emberi akarat megtörésének fő eszköze a test megtörésére irányuló fizikai erőszak volt.

A második világháború után a nyugati világban változott a módszer, főszabályként már nem az ember testének megtörésével, hanem az emberi tudat befolyásolásával próbálták megtörni, irányítani az emberi akaratot.

A XX. századi történelem azonban azt bizonyította, ha a fizikai erőszakot túléli az egyén illetve a közösség, akkor a legnehezebb időkben is erőt gyűjthet, és megfelelő időben kiszabadíthatja magát. Ha az emberi tudat manipulációjának szorítása csak egy pillanatra is meglazul, a tudat gyorsan kitisztulhat, és az egyén vagy a közössége felszabadíthatja magát.

Nos – tisztelt Hölgyeim és Uraim –, napjainkra a nyugati világban korszakhatárra érkeztünk: a test megtörése, a tudat befolyásolása után a nem demokratikus hatalmi törekvések új eszköze a lélek megtörése lett. Az elidegenítés általi lélekrombolás és lélekrablás, az emberi értéktudat teljes felszámolása.

E célzott lélektani agresszió révén megpróbálják elidegeníteni a nyugati  embert önmagától, hogy a végén már azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány. Megpróbálják elidegeníteni családi és hitbéli közösségétől, nemzetétől, szülőföldjétől, megpróbálják elidegeníteni az európai embert Európától. Az értékrendszerében megingatott, természetes közösségeiből kiszakított és elidegenített ember ugyanis társadalmi és politikai értelemben kiszolgáltatott áldozattá válik. A lélekrombolóknak ez a célja.

Ezen tervezett lélektani agresszió ellen csak a hasonlóan tudatos védekezés vezethet eredményre. Olyan tudatos védekezés, amelyet Bagdy Emőke professzor asszony évtizedek óta folytat, képvisel és hirdet a magyar pszichológiában. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bagdy Emőke professzor asszony gyógyító ember. Szakmai pályáját a létező szocializmus alatt kezdte. Egy olyan korban, amelyben a hatalom arra is képes volt, hogy akár az elmegyógyintézeteket is a politikai bosszú és leszámolás szolgálatába állítsa. Ő gyógyított akkor is, és gyógyít ma is. 

Bagdy Emőke professzor asszony tudós tanárember. Mindenekelőtt jól ismeri és érti azt a bonyolult területet, amelyen dolgozik. Kutatási területei között találjuk a dramatikus pszichoterápiát, a stresszkezelést, a párkapcsolati dinamikát és a hivatásszemélyiség fejlesztését. Ott volt azokban a szűk levegőjű időkben, amikor 1958 után újra elindulhatott a lélektannal és a lelkek gyógyításával foglalkozó tudomány művelése, melyet azóta is küldetésének tart. Részt vett ennek a tudománynak az újbóli intézményesítésében: egyetemi tanárként négy szak indításában játszott kulcsszerepet.

Ha csak szakmai titulusait – klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, professor emerita – tekintjük, akkor is pontosan érzékelhetjük eddigi szakmai teljesítményét. Az utóbbi évtizedekben professzor asszony több mint 2500 előadást tartott. 17 saját szakkönyve jelent meg, amelyek közül több alapmű a maga területén. Több tucat könyvet szerkesztett, több mint 100 szakkönyvhöz írt fejezeteket. Több mint 200 tanulmány és megszámlálhatatlan recenzió kötődik a nevéhez. Tanít az egyetemen – de nem csak szakmát és nem csak tudományt, hanem azt a szellemiséget is, ami ennek a gyógyító hivatásnak a betöltéséhez szükséges. Őt idézem: 
„Nekem ne mondják el, hogyan kell a tangót táncolni, hanem állítsanak be oda, és mutassák meg, és járják végig velem a tangót először szabályosan, hogy miután nagyon tudom szabályosan, úgy tudjak szárnyalni, mint egy angyal. Ugye, tulajdonképpen ez az igazi tanítás.”

Professzor asszony így tanít, ám tanítása nem szorítkozik az egyetemi világra. Az anyagi javak fogyasztásának mindenhatóságát hirdető korunkban sokunk figyelmét hívja fel arra, hogy – idézem – „nincs tökéletes, probléma nélküli élet, a küzdésmentes jólétben elpuhulna a test, és elbutulna az elme. (…) Nem azok az életélvezők, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni abból, amijük van.” Egyre többen hallják és értik ezt az üzenetet.
Bagdy Emőke professzor asszony építő ember. Számtalan szakmai közösség, kutatócsoport létrehozója, vezetője, irányítója, mentora. Emberekből épít várat, s ez a vár még sokkal többeknek szolgál menedékként.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bagdy Emőke professzor asszony egy bátor közéleti harcos, de mint minden igazi katona, nem valakik ellen harcol, hanem valakikért. Nem ideológiákért, nem valamely eszme földi megvalósulásáért, hanem mindig emberekért – élő, hús-vér, egyedi és megismételhetetlen emberekért.  Szavai szerint: „Az életképes kultúrák arra tanítanak, hogy az egyetemes igazság talpköve az élet, ennek mindenekelőtti és mindenekfeletti védelme, szeretete, szolgálata. Ezt szentesítik a törvények, ezt tanítják a szent iratok.” 

Küzd a lelki betegségekkel élőkért, a krízishelyzetekben lévőkért, a kibírhatatlan terhelés alatt összeroppanókért. A széthulló családokért, a szenvedélybetegekért. Ám ahhoz, hogy sikeresen teljesíthesse a küldetését, napjainkban ez már nem elég. Más harcokat is vállalnia kellett. Például a lélekrablók ellen is, akik felszámolnák az emberi önazonosság minden természetes alkotóelemét, akik a nemzeti és vallási identitás után célba vették a családot és a nemi identitást is. 
Eljutottunk oda, hogy nyugati világunkban bátorság kell annak kimondásához: a pedofília „kóros és káros”. 

Professzor asszony szerint „elítélendő és megakadályozandó az a rendellenes szexuális aktivitás, amely a vétlen, védtelen gyermekeket teszi ki maradandó testi-lelki-kapcsolati sérülésnek.” Bagdy Emőke professzor asszony kimondta azt is, hogy „a pszichoszexuális nevelés, befolyásolás jogát és felelősségét vissza kell adni a szülőnek”.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az ember testi-lelki egészségének, az emberi kapcsolatok minőségének, a közösségek összetartó erejének és állóképességének megvédése sorskérdés. Sorskérdés, hogy mire vagyunk képesek önmagunkért és egymásért. Sorskérdés ez az egyes személyek, a családok és a nemzetek számára egyaránt. 
Ha végigtekintünk napjaink nyugati világán, láthatjuk, milyen riasztó következményei vannak a lélekrombolásnak.

Bagdy Emőke professzor asszony egy élet munkájával a lélekvédelemben segít mindannyiunkat. Azért teszi, mert mélyen hisz benne, hogy csak ez az emberhez méltó választás, és mert pontosan tudja, hogy mi, magyarok képesek vagyunk megvédeni önmagunkat, gyermekeinket és unokáinkat mindenféle lélekrablókkal szemben. 

Köszönjük Önnek, Professzor Asszony! Köszönjük a hitét, a szolgálatát és a példaadását! Isten adjon Önnek még sokáig erőt mindehhez! 
 

2021. december 2.